top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI

ÖZEL EKİP AKADEMİ İLERİ VE GÜVENLİ SÜRÜŞ KURSU

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup “kimliği belirli veya(“Politika” ve/veya “Aydınlatma Metni”) belirlenebilir gerçek kişi”lere ait her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. İşbu Kişisel Verilerinin Korunması Ve İşlenmesi Politikası içeriğinde; kişisel verilerinizin Özel Ekip Akademi İleri ve Güvenli Sürüş Kursu/Bahattin Altınsu (“EKİP AKADEMİ ” ve/veya Şirketimiz ve/veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) tarafından muhtelif yollar ile Şirketimize sağlanan ve/veya belirtilen yolların kullanımı aşamasında ilgili kişilerden elde edilen aşağıda listeli kategorilerde yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuat ile belirlenen sınırlar çerçevesinde, ne şekilde işlendiğine ve işleneceğine ilişkin Şirketimizin beyan ve açıklamaları ile bahse konu verilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar başlıklar altında bilgilerinize sunulmaktadır. Bu kapsamda Politika’nın uygulama alanı, aşağıdaki veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir.

• Şirketimiz Müşterileri

• Şirketimiz Potansiyel Müşterileri

• Eski Çalışan / Emekliler

• İş Ortağı Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları

• Tedarikçi Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları

• Çalışan ve Stajyer Adayları

• İş Ortağı Adayları

• Tedarikçi Adayları

• Ziyaretçiler

• Basın

• Üçüncü Kişiler İşbu Politika değişen şartlara ve ilgili mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilci Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Şirketimiz tarafından işlenebilecektir. KVKK kapsamında EKİP AKADEMİ veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Kişisel verileriniz, EKİP AKADEMİ tarafından lojistik hizmeti faaliyetlerinin daha etkili bir şekilde sunulması amacı ile KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin amaç ve şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesindeki amaçlarımız, EKİP AKADEMİ’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası ve EKİP AKADEMİ’nin ya da iş ortaklarının hukuki, ticari ve teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, EKİP AKADEMİ’nin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılacağı Kişiler ve Paylaşım Amaçları Kişisel verileriniz, EKİP AKADEMİ’nin hissedarlarıyla, tedarikçileriyle, yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortaklarıyla ve kanunen yetkili kamu

kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddeleri ile düzenlenmiş bulunan kişisel veri işleme şartları aktarılma usulü amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılması şartıyla paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşımı esnasında gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. EKİP AKADEMİ, KVKK’nın 5 ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri ilgili kişinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

▪ Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

▪ Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

▪ İlgili kişinin Sözleşmesi de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

▪ Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

▪ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

▪ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

▪ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri EKİP AKADEMİ faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, EKİP AKADEMİ temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve farklı hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde düzenlenen şartlara uygun olarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemektedir. EKİP AKADEMİ KVKK’da öngörüldüğü şekilde, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine veri sorumlusu olarak kişisel verileri hangi amaçla işlediği, işlenen kişisel verileri kime ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile veri sahibinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Herhangi bir süreç, KVKK uyarınca açık rıza alınmasını gerekli kıldığı takdirde, Şirketimiz tarafından yukarıda bahsi geçen bilgilendirmenin yapılması sonrasında veri sahiplerinden açık rızaları alınmaktadır.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kanun’da düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptirler: 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6. KVKK uyarınca öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için KVKK’nun 13.maddesi uyarınca taleplerinizi yazılı olarak en kısa sürede şirketimize bildirmeniz gerekmektedir. Şirketimize yapılacak olan bildirim, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi uyarınca yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yolu ile veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da İlgili kişi tarafından EKİP AKADEMİ’ye daha önceden bildirilen ve EKİP AKADEMİ’nin sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilecektir. Aynı Tebliğ’in 4.Maddesi uyarınca İlgili kişiler işbu hakları kapsamında yapacağı başvurularını Türkçe olarak yapmakla yükümlüdür. Bu doğrultuda www.ekipakademi.com adresindeki Veri Sahipleri Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı nüshasını formda yer alan adrese formda bildirildiği şekilde gönderebilirsiniz. İlgili kişi, sözü geçen forma konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. İlgili kişinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret yazımız başvuruda belirttiğiniz adrese en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde elektronik posta veya posta yoluyla gönderilecektir. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. EKİP AKADEMİ elde ettiği kişisel verileri, İlgili kişiler’in Hizmetler’den en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Bildirim ve İlgili kişiler ile yapılan Sözleşme’de belirtilen şartlar çerçevesinde ve Sözleşme’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmek için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Buna ek olarak EKİP AKADEMİ, Sözleşme’den doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde, uyuşmazlık kapsamında idari ve yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. Şirketimiz saklama sürelerini her halükârda yasal yükümlülükleri ve ilgili zamanaşımı süreleri ışığında tespit etmekte ve hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklamaktadır EKİP AKADEMİ, KVKK’nın 13. Maddesine istinaden kişisel verilerinin imha edilmesinin talep edilmesi ve/veya veri işleme amacının ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 12. Maddesinden doğan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirecektir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler EKİP AKADEMİ tarafından duyurulacaktır.

f) Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz EKİP AKADEMİ, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. 

EKİP AKADEMİ, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu aydınlatma metni ile ifade edilen şartlarda kendisine iletilen, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. EKİP AKADEMİ, İlgili kişiler hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu aydınlatma metni ve KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

g) Değişiklikler EKİP AKADEMİ, işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman internet sitesi ve uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. EKİP AKADEMİ, değişebilecek mevzuatsal yükümlülükler kapsamında da Bildirim hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebilecektir. EKİP AKADEMİ’nin değişiklik yaptığı Bildirim hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Bilgilerinize arz olunur.

PAYMENT METHODS
bottom of page